Marek Chrastina

e-mail: chrastina@kozmos.skUpdated: 30.XI.2020

 

Meteorological station


Meteorological station

Chrastina  2005, ŠVOČ, FMFI UK Bratislava, Meranie vybraných meteorologických prvkov elektronickou cestou a aplikovanie vo fotometrii premenných hviezd  [pdf 18MB]

      Abstrakt:  Práca sa zaoberá štúdiom rozličných fyzikálnych možností merania teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu, tlaku atmosféry a miery oblačnosti elektronickou cestou. Cieľom práce je vybrať vhodné metódy merania týchto meteorologických prvkov pre potreby fotometrických meraní premenných hviezd na Observatóriu Hlohovec, skonštruovať plne automatizovanú meteorologickú stanicu ovládanú pomocou počítača a vytvoriť potrebný ovládací softvér.

      Abstract:  This work deals with the study of different physical possibilities to measure temperature and relative humidity of air, atmospheric pressure and the amount of clouds electronically. The goals are to choose appropriate methods for measuring of these meteorological elements for the needs of the photometric measurements of variable stars at the Hlohovec Observatory, to construct a fully automated computer controlled meteorological station and to develop the appropriate controlling software for it.